پاسخ سوال قبل

دموراژ به خسارت معطلی در بارگیری با تخلیه کشتی را گویند.