مديران محترم در حوزه هاي مختلف در صورت دارا بودن شرايط ذيل در سايت معرفي مي شوند:

 

 

الف) مديران عامل

1- موفقيت در برندينگ و مطرح بودن برند مربوطه در بازار هدف

2- ميزان سهم بازار

ب) مديران مياني

1- آشنائي با تكنيك هاي روز و مدرن در حوزه مورد نظر

2-  داشتن عملكرد شاخص در 6 ماه گذشته به تائيد مدير عامل شركت

3-  تائيديه كتبي از مديرعامل