1- آموزش درون سازمانی ساعتی 9/500/000 تومان
2- آموزش درون سازمانی روزانه 55/000/000 تومان