1- آموزش درون سازمانی ساعتی 3/500/000 تومان
2- آموزش درون سازمانی روزانه 15/000/000 تومان