آفیس با تیمی متشکل از مدیر هنری- مدیر ایده پردازی- استراتژیست و مشاور فروش آماده طراحی انواع کمپین های تبلیغاتی و برندینگ می باشد.
سابقه درخشان آفیس در تبدیل شرکت های نوپا به شرکت های طراز اول و نیز تثبیت و ارتقاء برند بزرگان صنعت ایران تضمین کننده موفقیت سرمایه گذاری مدیران تیز هوش و آینده نگری است که آفیس را برای همکاری انتخاب می کنند.