• سخنرانی در همایش ها تا 30 دقیقه 35/000/000 تومان
  • سخنرانی در همایش ها تا 1 ساعت 48/000/000تومان
  • آفیس پارتی 24/300/000  تومان* این آیتم در پیشنهاد شگفت انگیز قرار دارد  و دارای 60 درصد تخفیف ویژه می باشد *