برگزاری موفقیت آمیز ۹ دوره کنگره ملی در زمینه ها و موضوعات مختلف به همراه نمایشگاه جانبی خود بیانگر این نکته است که آفیس در عرصه برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تخصصی نیز از توان اجرائی بالائی برخوردار است.
کارگروه ویژه امور همایش ها و نمایشگاه های این شرکت آمادگی دارد تا در برگزاری چنین رویداد های تخصصی یاری گر مدیرانی باشد که اعتبار خود و برندشان را بر هر چیز دیگری ارجح می دانند.

نظرات شرکت کنندگان در کنگره ها

گالری عکس