استودیو آفیس مجهز به تجهیزات مدرن و همکاری با هنرمندانی نخبه در زمینه نویسندگی- کارگردانی- تدوین و نیز با ایجاد کارگروه های ویژه گام موثری در زمینه ارتقاء هر چه بیشتر تولیدات تبلیغاتی خود برداشته است.
این کارگروه ها عبارتند از: اتاق فکر- اتاق کارگردانی- اتاق تولید- و اتاق کنترل کیفیت.