تبلیغات اینترنتی که امروزه سهم چشمگیری از فرآیند تبلیغ محصول را به خود اختصاص داده اند نیز از دیگر فعالیت های مهم شرکت آفیس می باشد.
سرعت- کیفیت- اثر بخشی مهم ترین ویژگی های خدمات ارائه شده توسط این گروه هستند.